ห้องทานอาหาร

เวลาอาหารคือ... ช่วงเวลาที่ทุกคนในครอบครัวจะได้พูดคุย
แลกเปลี่ยนเรื่องราวของกันและกันในแต่ละวัน
โต๊ะอาหารก็เปรียบเสมือนโต๊ะประชุมย่อยๆ ของครอบครัว